ماساژوتاثیرآن برروابط جنسی3

ماساژوتاثیرآن برروابط جنسی3

درکنارتو

 چند تکته مهم درباره ی ماساژ

   ۱- با انگشت اشاره ومیانی خود مانند یک مداد به سراسر بدن اوبکشید.

   ۲- قسمتهای تحریک کننده بدن مثل آرنج و داخل رانها را غلغلک بدهید.

   ۳- انگشت خود را مانند روش اول روی بدن بکشید ولی این بار انگشتتان را مرتب از روی بدن برداشته و دوباره روی آنبگذاریدونقطه نقطه جلو بروید.

   ۴- با لبهایتان سراسر بدن او را ببوسید.

   ۵- انگشتان خود را مثل حالت راه رفتن پرنده روی بدن او بحرکت آورید.

   ۶- با نوک انگشت ولی با فشاری بیشتر از حالت شماره یک بدن او را لمس کنید.

   ۷- پوست او را بین انگشتان خود گرفته و خیلی آرام و بنرمی نیشگون بگیرید.

   ۸- پوست او را بین انگشت شست و چهارانگشت دیگرجمع کرده و بدون  ایجاد درد بگیرید.

۹- موقع نیشگون گرفتن به آرامی و بدون ایجاد درد پوست را  بپیچانید.

   ۱۰-با نوک انگشت به نرمی مانند یک پر بدن او را نوازش کنید.

   ۱۱- با کف انگشتان خود بدن او را از بالا به پایین لمس کنید.

   ۱۲- مثل حالت بالا انگستان خود را به شکل دایره حرکت دهید.

   ۱۳- گاهی بدن او را با پشت انگشت نیز نوازش کنید.

   ۱۴- با دو انگشتتان دو خط فرضی موازی و ممتد روی بدن بکشید.

   ۱۵- با انگشتان خود یک حلقه دور پوست او ایجاد کرده و این حلقه را

   بحرکت در آورید.

   ۱۶- دو انگشت خود را به شکل نعل اسب یا حرف یو گرفته و با آن بدن را ماساژ دهید

   ۱۷- با انگشتان خود مثل حالتی که روی کی بورد میزنید روی بدن او  بزنید.

   ۱۸- قسمت باسن و کفل های او را نوازش کرده و بمالید.

   ۱۹- گاهی با کف دست روی رانها و سینه او آرام ضربه بزنید.

   ۲۰- با کف دستتان شانه و سینه ولگن وزانوی او را بمالید.

   ۲۱- با دست تمام بدن او را نوازش کنید.

   ۲۲- با ناخن به آرامی روی نواحی مختلف بدن او بکشید.

   ۲۳- گاهی با نوک چهار انگشتتان با هم او را ماساژ دهید.

   ۲۴- با ناخن به نرمی روی پوست او خطهایی بکشید.

   ۲۵- با پشت دست و ناخن هایتان بدن او را نوازش کنید.

   ۲۶- ناخن شست را روی یک سینه و ناخن بقیه انگشتان را روی سینهدیگر قرار دهید و به آرامی فشار دهید.

   ۲۷- با ناخن دایره های بزرگی روی سینه او بکشید.

   ۲۸- با چهر انگشت دست خود مانند یک برس به نرمی روی بدن او بکشید.

   بیاد داشته باشید که کارهای فوق را هردوطرف،چه زن و چه

   مرد،میتوانند برای همسر خود انجام داده و لذت ببرند

   ----------------------

   ماساژ گردن

   گردن را چگونه ماساژ دهیم ؟ادامه دارد..-تنظیم خانواده

تعداد بازید: 1189     تاریخ ثبت: 1394/02/16

پیشنهاد ما به شما