ذائقه جنسی یا گرایش جنسی

ذائقه جنسی یا گرایش جنسی darkenareto

یک نکته بسیار مهم راجع به ذائقه جنسی این است که آن را ازگرایش جنسی متمایز کنیم.

در این جا ذائقه جنسی را به معنای سلیقه جنسی به کار میبرم.

سلیقه جنسی شامل رفتارها و انتخاب هایی می شود که به ما کمک می کند تحریک، ارضا و به آرامش جنسی دست پیدا کنیم.

سلیقه جنسی در طول تجربه زندگی جنسی به دست می آید، یعنی فرد در طول روابط جنسی خود یاد می گیرد که دقیقا چه امور باعث تحریک او می شود.

  علاوه بر آن در طول تجربه جنسی علاوه بر عوامل تحریک کننده، یاد می گیرد چطور ارضا می شود و چه نوع رابطه و چه سبک رابطه ای برای او آرامش جنسی به همراه می آورد.

توانایی یا مهارت در زندگی جنسی یا به عبارتی موفقیت در زندگی جنسی خوب تحریک شدن و خود طرف مقابل را به نقطه تحریک و یا ارگاسم رسانیدن نیست.

مهمتر از تحریک و ارگاسم، مهمترین شاخصه زندگی جنسی دست یابی به آرامش یا ارضایی جنسی است. به همین اعتبار ارضا در رابطه جنسی مهم تر از ارگاسم است.

یکی از کارکردهای مهم رابطه جنسی، علاوه بر بهبود رابطه بین فردی طرفین، بهبود رفع تنش و آرامش است که رابطه معطوف به ارضا و نه رابطه معطوف به ارگاسم این هدف را پاسخ می دهد.

نکته بسیار مهم در مورد سلیقه جنسی که در نهایت به آرامش جنسی منجر شود، در نظر گرفتن این واقعیت است که سکس یک رابطه دو نفره است.

به این معنا سطح انرژی و سلیقه جنسی شریک شما بایستی با سلیقه و سطح انرژی شما برابر باشد نه اینکه لزوما مشابه باشد.

دست یافتن به ارضاء جنسی و آرامش جنسی در گرو دست یافتن شریک شما به این دو مقوله است.

بنابراین باید در نظر گرفت، سلیقه شما در طول رابطه با شریک تان تعریف می شود.

پس یکی از اصول مهم در سلیقه جنسی تغییر کردن آن در طول زمان است.

بنابراین بایستی از طول رابطه مدتی بگذرد که شما قادر شوید کشف کنید ارضا و ذائقه شما می تواند در رابطه ی مشخصی متحقق شود یا خیر.

پس نباید فراموش کرد که سکس مانند هر رفتار دیگر اجتماعی، یک امر تعاملی است

تعداد بازید: 1270     تاریخ ثبت: 1394/11/01

پیشنهاد ما به شما