سیاست های زنانه

سیاست های زنانه darkenareto.ir

#برخورد_با_خانواده_شوهر
فراموش نکنید که شما ملکه ی همسر خود هستید
پس همواره مثل یک ملکه رفتار کنید
بگذارید مردتان از اینکه مالک شماست به خود ببالد
یک ملکه هیچ احتیاجی به #بدگویی ندارد .هیچ گاه عیب و ایراد رفتاری و... خانواده همسرتان را به وی نگویید نه بخاطر اینکه آنها هیچ ایرادی ندارند بلکه بخاطر اینکه شخصیت شما والاتر از این است که وقتتان را به عیب جویی از بقیه اختصاص دهید
هر گاه مردتان نکته ی مثبتی درباره ی خانواده ی خود گفت سریع گارد نگیرید .لبخند بزنید و حرفش را سریعا #تایید کنید و مطمین باشید چیزی را از دست نمیدهید
بلکه روز به روز نزد همسرتان عزیز تر میشوید.
در مورد خانواده همسرتان همانگونه برخورد کنید که انتظار دارید همسرتان در مواجه با خانواده شما برخورد کند

تعداد بازید: 1125     تاریخ ثبت: 1395/01/08

پیشنهاد ما به شما