🍁روانشناسی گروه های خونی🍁

🍁روانشناسی گروه های خونی🍁 ☘☘http://www.darkenareto.ir

 گروه خونی 0:برای خودتان هدف کوتاه مدت ، میان مدت وبلند مدت تعیین کنید تا فشارکاری تان کمترشود.سعی کنید کاری را آرام آرام انجام دهید وبا یک دست چند هندوانه برندارید.همه جوره مواد خوراکی بخورید،حتی شده به صورت اسنک و میان وعده.غذای تان را آرام آرام بخورید .بعد از اینکه غذا را داخل دهان تان قراردادید چنگال را کناربشقاب تان بگذارید وخوراک را سرفرصت بجوید.تصیمیم های خیلی بزرگی را که با پول های هنگفت مرتبط هستند و استرس تان را بیشتر می کنند نگیرید.وقتی عصبی هستید ،یک حرکت فیزیکی انجام دهید، مثلا ورزش کنید.دست کم چهاربار درهفته، روزی 13تا 45 دقیقه ورزش هوازی انجام دهید. مصرف شکر را کمتر کنید،تنباکو و سیگاررا هم دوربریزید.

گروه خونی A:مثل آدم های خلاق زندگی کنید.برای انجام کارهای روزانه برنامه داشته باشید.دیرترازساعت 11شب به تختخواب نروید وروزانه بیشتر ازهشت ساعت بخوابید زیاد دربیدارشدن معطل نکنید وزود ازتختخواب بیرون بروید.در طول ساعت های کاری ،دوباروهرباربه مدت 12دقیقه ورزش های کششی انجام داده یا کمی قدم بزنید .تنفس عمیق را هم فراموش نکنید.خوش خوراک باشید.درواقع بدغذا نباشید!اول روزتان را با یک خوراک پراز پروتئین آغازکنید اما شب ها خوراک پروتئینی کمتری بخورید.خوراک های کم حجم اما مقوی بخورید.وقتی عصبی هستید،چیزی نخورید.خوراک های کم حجم امامقوی بخورید.سه باردرهفته وهر باربه مدت 30تا 40دقیقه در ورزش هیا آرامش بخش مثل یوگا شرکت کنید.برنامه های منظمی برای چکاب قلب وسرطان داشته باشید.همیشه خوراک تان را خیلی خوب بجوید.این کار به هضم بهترخوراک کمک می کند.

گروه خونیB : چیزی که می خواهید به دست بیاورید را تجسم کنید .شما قدرت تخیل خوبی دارید و با این توانایی به چیزهایی که دنبالش هستید،می رسید.روزانه حداقل 20دقیقه در برنامه های خلاقانه که تمرکز شما را می طلبد،شرکت کنید.شب ها زودتراز ساعت 11به تختخواب بروید وروزی هشت ساعت بخوابید .خواب به بهبود گردش خون شما کمک می کند.درطول استراحت هیا روزانه تان ازمدیتیشن برای آرام شدن استفاده کنید.کسانی که این گروه خونی را دارند،ذاتا آدم های اجتماعی هستند.در برنامه های اجتماعی مختلف شرکت کنید واز آنها لذت ببرید.

گروه خونیAB:ارتباط اجتماعی تان را گسترش دهید اما ازمحیط ها ی خیلی رقابت  کنار بکشید.یک برنامه جمع وجوراز هدف های بلندمدت ،میان مدت و کوتاه مدت تان فراهم کنید تا سرتان بی خودی شلوغ نشود.برنامه های تان را طوری بچینید که مجبور نباشید دریک زمان چند هندوانه بردارید.دوبار در هفته وهر بار حدود 45تا  60دقیقه را به ورزش هیا کششی ،مدیتیشن و یوگا اختصاص دهید.درفعالیت گروهی که اطراف تان می بینید شرکت کنید وارتباط تان با دیگران را ازدست ندهید.شما ذاتا آدمی اجتماعی هستید.کاری را که به تنهایی انجام داده و از آن لذت می برید .انتخاب کنید .شما ازانجام کارها یا ورزش های انفرادی لذت می برید.درمیان کارهای روزانه تان فعالیت فیزیکی بیشتر داشته باشید .این کاربه شما انرژی بیشتری می بخشد.از مجله زندگی ایدال

تعداد بازید: 690     تاریخ ثبت: 1395/11/21

پیشنهاد ما به شما