💍تداوم یک رابطه جنسی درطول زندگی مشترک3💍

💍تداوم یک رابطه جنسی درطول زندگی مشترک3💍 http://www.darkenareto.ir🍎🍎

درادامه داریم :

دررابطه با مسائل پیش آمده دراتاق خواب گفت وگو کنید:

می توانید به همسرتان بگویید من ازارتباط با تو لذت می برم اما برایم بیشتر خوشایند خواهد بود اگرازنظرظاهر،بهداشت و...وضعیت شما به این شکل باشد .خیلی ازافراد از گفتن این موضوع دوری می کنند وگفتن این حقایق را سال ها به تاخیرمی اندازند.هیچ فردی نباید از گفتن این حرف به همسرش نگران باشد،از اینکه نکند دلش را بشکند و ...بلکه این نشان از توجه به آن همسروفضای پیش آمده دراتاق خواب است،درحالی که متاسفانه زن وشوهرهای زیادی هستند که به شدت درحال سو تفاهم هستند.برای اینکه فکر می کنند اگرمسئله ای که به وجود آمده را مطرح کنند همسرشان دلگیرمی شود و...این پنهان کاری ها معنایی به غیراز عدم توجه به بنیان خانواده ندارد.

به فاکتورهای مخرب روابط جنسی توجه کنید:

اکثرمردها ازبیان این موارد واهمه دارند چون نگران هستند منجربه تنش ودعوا شود .دربین زنان زیاد دیده می شود زمانی که مرد در حوزه جنسی اظهارنظری می کند یا پیشنهادی دارد افکارزن به هم می ریزد،واکنش منفی نشان می دهد و...به جای اینکه زنان این صبحت را به پای نگرانی مرد و حفظ رابطه زنانشویی شان بگذارید ،درقالب دفاعی فرو می روند.خیلی از زن ها فکرمی کنند چون ازدواج کرده اند دیگرنیازی نیست به فاکتورهای مخرب روابط جنسی شان توجه کنند.طبیعی است هر دو درادامه این رابطه اذیت می شوند.یکی از بزرگ ترین مشکلات ،ارتباطات کلامی وصمیمیت بین زوجین است.درنتیجه درزندگی مشترک بیشتر با هم بحث می کنند تا اینکه مثل دوفرد صمیمی راجع به مسائل جنسی شان صحبت کنند.
ازدکتر:عفت السادات مرقایی خویی.ازمجله زندگی ایدال

تعداد بازید: 899     تاریخ ثبت: 1395/11/28

پیشنهاد ما به شما