🎀هنر بیان🎀

🎀هنر بیان🎀
❤️ http://www.darkenareto.ir❤️
❤️ عاشق باشید ❤️

⛔️ سوالاتی که هیچوقت نباید از همسرتان بپرسید⁉️

«مشکلت چیه؟ چرا همیشه این کار رو میکنی؟»

چرا هیچوقت کاری که میگم رو انجام نمیدی؟»

 «چرا اینقدر (تنبل، خودخواه، قدرنشناس) هستی؟»

«چرا مهربون‌تر، بهتر نمیشی؟»

«چرا نمیتونی یک کم آروم باشی؟»

 «می‌خوای از من جدا بشی؟»

 «مطمئنی که دوست داری با من زندگی کنی؟»

میتونم بهت اعتماد کنم؟»

 «راستش رو بهم میگی؟»

اگه میدونستی ناراحت میشم، چرا این موضوع رو وسط کشیدی؟»

❤️ عاشق باشید ❤️
تعداد بازید: 630     تاریخ ثبت: 1396/01/09

پیشنهاد ما به شما