😅نورالدین عبد الرحمان جامی😅

😅نورالدین عبد الرحمان جامی😅 😅http://www.darkenareto.ir😅

نورالدین عبد الرحمان جامی درخرجرد جام به سال 817 ه.ق. متولد شد تخلص جامی هم به مناسبت ولایت جامی است و هم به حکم ارادتی است که نبست به شیخ الاسلام احمد جام داشت عبد الرحمان بعدها ملقب به نورالدین گردید .جامی این عارف بزرگ روز به روز به شهرتش افزوده می شد و آنچنان به شکوه ومرتبه معنوی دست یافته بود که سلطان حسین امیر علیشیر به دوستی با او افتخار می کرد و ازدیدن وی خرسند می شد جامی چنان تاثیری بر شاهان وامرای روزگار خود داشت که اگر وزیری به غضب سلطان گرفتار می شد با شفاعت و وساطت او شاه او را مورد عفو قرار می داد بااین بزرگی او هیچگاه در مدح و ستایش شاهان و قدرتمندان قلم فرسایی نکرد وهمین بلند طبعی و بی نیازی او را بزرگتر می نمود نورالدین عبد الرحمان جامی در محرم سال 898 درهرات دیده ازجهان فروبست واین ضایعه ای بزرگ برای مردم آن شهربود بطوری که حتی سلطان هم بر جنازه  وی حاضر شد و می گریست .آثاری که به نظم و نثر از او باقی مانده عبارتنداز:1-دیوار کامل .2-هفت اورنگ.3-یوسف و زلیخاو4-لیلی ومجنون .5-خردنامه اسکندری .6-بهارستان .7-نفحات الانس.8-لوایح.9-اشعه اللمات.

دید مجنون را یکی صحرا نورد                      درمیان بادیه بنشسته فرد
ساخته پر ریگ زانگشتان قلم                        می زند حرفی به دست خودرقم
گفت:ای مفتون شیدا چیست این                       می نویسی نامه سوی کیست این؟
هرچه خواهی در سوادش رنج برد                   تیغ صرصر خواهدش حالی سترد
کی به لوح ریگ باقی ماندش                         تا کسی دیگر پس ازتو خواندش
گفت شرح حسن لیلی می دهم                        خاطر خود را تسلی می دهم
می نویسم نامش اول وزقفا                              می نگارم نامه عشق ووفا
نیست نامی غیراو دردست من                      زآن بلندی یافت قدرپست من
تا چشیده جرعه ای از جام او                        عشق بازی می کنم با نام او

دررهی می گذشت پیغمبر                           با گروهی زدوستان همبر
دید قومی گرفته تیشه به دست                      گرد سنگی بزرگ کرده نشست
گفت:کین دست و پا خراشیدن                     چیست وین سنگ را تراشیدن
قوم گفتند :ما جوانانیم                                زورمندان و یهلوانانیم
چون به زورآوری کنیم آهنگ                    هست میزان ما همه این سنگ
گفت: گویم که پهلوانی چیست                    مرد دعوی پهلوانی کیست
پهلوان آن بود که گاه نبرد                         خشم را زیر پا تواند کرد
خشم اگر کوه سهمگین باشد                        پیش او پشت بر زمین باشد

تعداد بازید: 564     تاریخ ثبت: 1396/01/13

پیشنهاد ما به شما