😱👩بیش از حد فروتنی می کنم😱👩

😱👩بیش از حد فروتنی می کنم😱👩  
سلام دوستان گلم

مشغول مطالعه برای ورود دانشگاه هستم .در مطالعات غیردرسی پیرامون روش زندگی بزرگان و پیشوایان،فروتنی وتواضع آنها از خصوصیات برجسته و مشترک محسوب می شود ومن سعی کرده ام همواره از این خصلت برخوردار باشم و هیچ وقت خودم را بالاتر از دیگران ندانم و دچار غرور نشوم.به این دلیل تصور می کنم در این رفتار افراط کرده ام واصولا در میان جمع خودم را به حساب نمی آورم و همردیفشان نمی دانم.اگر از طرف آنها برای داشتن صفتی مورد تعریف وتمجید قرار می گیرم،تصور می کنم از روی ترحم چنین کاری را انجام می دهند.

پاسخ مشاور:خضوع و فروتنی همواره یک صفت اخلاقی نیکو وپسندیده است ولی هرگز به معنی بی احترامی به خود ، به حساب نیاوردن خود ودیگران را بر خود مسلط دانستن نیست،زیرا همان طور که فروتنی توصیه می شود، ارزش واحترام قائل شدن برای خود ومراقبت از عزت و شخصیت فردی مورد تاکید است وحتی در مقابل کسی که تکبر وغروردارد،خاضع وفروتن نباید بود.همچنین فروتنی هرگز به معنی نادیده گرفتن توانایی ها و از بین بردن زمینه رشد وشکوفایی استعدادها نیست.آنچه درارتباطات اجتماعی توصیه شده است مغرور نشدن از داشتن این توانایی هاست،زیرا چنی احساسی می تواند مانع پیشرفت گردد.

تعداد بازید: 487     تاریخ ثبت: 1396/01/18

پیشنهاد ما به شما