🌹🍃دعای بسیار مجرب با خواص بسیار🌹🍃

🌹🍃دعای بسیار مجرب با خواص بسیار🌹🍃 💜http://www.darkenareto.ir💜


💜👈کسی که می خواهد در چشم همسر خود بزرگ جلوه کند دعای زیر را بر دست خود بنویسد سپس به پیشانی خود بمالد بدین گونه هر کس از زن و مرد او را ببیند جرعت نزدیک شدن به او را نخواهد داشت .

💜👈کسی از مخالفت همسر خود می ترسد نام همسر خود و مادرش را بنویسد و در خانه بگذارد همراه این دعا .

💜👈اگر آن را بسوزانی دیگر حرف زشت از همسر خود نخواهد شنید و اگر از کسی می ترسی آن را بنویسد و در آب بیندازد بدین ترتیب از او خلاصی می یابد .

💜👈اگر برای بازرگانی و کسب سود نوشته شود سود حاصله برکت زیادی خواهد داشت
💜👈هر کس آن را همراه اسم خود بنویسید و به صورت خود بمالد دیگر ترس از او زایل می شود تا دم مرگ سعادتمند خواهد شد
💜👈و اگر کسی بخواهد به حضور سلاطین راه پیدا کند این نوشته نزد خود نگهداری کند اگر این حرز و دعا همراه او باشد او هر چقدر هم ظالم و ستمگر باشد از او محبت و دوستی خواهد دید .

💜👈اگر کسی اموال خود را مفقود کرده باشد باید نام خود و نام اموال خود را بنویسد آن گاه اموال مفقوده بدست می اید .

💜👈اگر کسی مقروض باشد و نتواند آن ارا ادا کند همراه آن نام خود را بنویسد حتی یک مثقال هم باشد می تواند پرداخت کند .

💜👈اگر کسی بخواهد ثروتمند شود آن را هفت روز جمعه و در هر جمعه هفت بار بنویسد در جمعه هشتم خداوند او را مالدار و دارا می کند .

💜👈اگر کسی خانواده اش با او مخالفت دارد روز جمعه و یا یک روز دیگر آن را بر روی سینی بنویسد .

🌹دعای مربوطه به شرح زیر است

✨هو الله رب موسی و هارون و ابراهیم عالم الغیب و الشهادة فتری منه عجبا و هذا الاسم المخزن المکنون الذی هو بین الکاف و النون الذی محم الطاعة المکتوب علی خاتم سلیمان بن داود✨

📚منبع : مخزن الاوفاق ص 139 و  140
🍃🌸
🌺🍂🌺🍂
🍃🌸🍃🌸🍃🌸
@shefa1000 🌺🍂🌺🍂

تعداد بازید: 1082     تاریخ ثبت: 1396/02/05

پیشنهاد ما به شما