6🌺تدبیر برای جلوگیری از افسردگی در دوران بارداری و پس آن

6🌺تدبیر برای جلوگیری از افسردگی در دوران بارداری و پس آن 🌷http://www.darkenareto.ir🌷

با سلام وعرض ادب به خوانندگان گلم

درطول مدت بارداری و وضع حمل و بعد از آن ،زمان تغییری بزرگ وچشمگیر به  لحاظ روانی  و روحی و جسمانی دریک زن محسوب می شود .دراین دوره ،زنها نیازمند حمایت ومراقبت احساسی وجسمانی ازخودشان هستند چرا که این یک واقعه مهم وبزرگ تغییر دهنده زندگی یک زن به حساب می آید.بارداری می تواند به خاطرتغییرات احساسی عاطفی که در زنها به وجود می آورد تغییرات هورمونی،جسمانی،روانی و روحی آنها را حساس ،ضعیف وآسیب پذیرسازد .درنتیجه ،خطرکه اکثرا بستگی به این دارد که یک زن،چگونه با تغییرات جسمانی خود درخلال این دوره ،کنارمی آید .وضعیت حمایتی زن چگونه است؟

شش شیوه برای کمک به جلوگیری از ابتلا به افسردگی در خلال دوران بارداری:

1-نگاهی به درون خودتان بیندازید،:وظیفه روانی یک زن دربارداری ،پیدا کردن هویتی جدید به عنوان یک مادراست.اگربتوانید شیوه هایی مفید برای مادرشدن پیدا کنید که از عهده انجامشان بر می آیید،می توانید به راحتی با افسردگی درخلال دوران بارداری مقابله کیند .و بعد از زایمان ،مادری شاد وخوشبخت شویدواز خودتان بپرسید ،برای مادر شدن ،چقدر آمادگی دارید؟تصورمی کنید چگونه مادری خواهید شد؟چشم به راه چه چیزی هستید؟

2-تاریخچه خانوادگی تان را بررسی کنید:ارتباطات مادر ودختری ،روابط بین خواهران وبرادران وارتباط با شوهرتان ،همه وهمه درآمادگی روحی وروانی شما برای مادر شدن نقش های برزگی را ایفا می کنند .گاهی ،درمان افسردگی بعد از زایمان به چنین عبارتی مشهوربود.خارج کردن اثرات جزیی دروان خردسالی ازوجودتان .به این معنا ،که لازم است به خوبی غم واندوه های دوران خرد سالی تان را درک وهضم نمایید تا آنها روی ارتباطتان با فرزندنان منعکس نشوند.افسردگی بعد اززایمان ،اغلب ،به واسطه افسردکی درخلال دوران بارداری وانتظار برای تولد بچه ،وعوامل زیربنایی ونهفته ناشی از تغییرات قریب الوقوع ناشی می شود .این سوالات راازخودتان بپرسید :نحوه ارتباطتان با مادرتان چگونه بوده و هست؟می خواهید چگونه ماردی باشید ؟آیا مایلید به شیوه مادرتان عمل نمایید یا روشی متفاوت را درپیش خواهید گرفت؟ترس و وحشت ها وبیم و امیدهایتان ،کدمها هستند؟

3-نیازهایتان را جدی بگیرید:دراین صورت ،زودتراز موعد برای مادرشدن آمادگی پیدا خواهید کرد،چرا که از نیازهایتان به عنوان یک مادرمطلع و آگاه هستید.به واسطه طلب حمایت وپیش بینی نیازهایتان به منظور یاری خواستن ،ازخودتان مراقبت به عمل آورید،خواه این دررابطه با کارهای خانه یا موضوعات مرتبط به روابط خانوادگی باشد که درخلال دوران بارداری پیش می آیند،این سوالات را از خودتان بپرسید :به منظور مادر شدن ،نیازمند چه چیزهایی هستید؟درحالی که بچه دارمی شوید،چه چیزهایی را ازدست می دهید؟

4-به عنوان یک زوج درکنارهم باشید:دو عامل مهم که مرتبط با افسردگی بعد از زایمان هستند،روی بارداری نیز تاثیر سو ومخرب می گذارند.اگرزن و شوهرها نتوانند با هم کنار بیایند و یار یکدیگر نباشند،ممکن است بعد از زایمان ،بحرانی به وجود بیاید وافسردگی تشدید شود.ازخودتان این سوالات را بپرسید :آیا احساس می کنید که از حمایت شوهرتان برخوردار هستید؟تصورمی کنید شوهرتان چگونه پدری شود؟

5-دررابطه با کسب حمایت ویاری حرفه ای وتخصصی خجالت و کمرویی را کنار بگذارید:هرگزتصور نکنید که هورمونها ی بارداری باعث ازبین رفتن افسردگی می شوند که این نظر قدیمی شده است.مادر شدن ،به منزله تغییر و تحولی بزرگ در زندگی یک زن است که معمولا دست کم گرفته شده است .حمایت عاطفی واحساسی درخلال این دوران تغییروتحول ،برای زنها اهمیت زیادی دارد .مشاوره می تواند درکمک به زنها برای مقابله وغلبه بر افسردگی نقش مهمی را ایفا کند.

6-این امرمهم را به تاخیر نیندازید:به بررسی چشم اندازدرونی تان در مورد تغییروتحولی صبحت کنید که بچه در زندگی تان می تواند به وجود آورد .این امرمستلزم تعمق و غول و بررسی و کندو کاو دراثرات جزیی دوران خردسالی خودتان است .خانواده ای به وجود آورید که می خواهید د رکنارهم داشته باشید.

بر گرفته از مجله راه زندگی

تعداد بازید: 674     تاریخ ثبت: 1395/11/28

پیشنهاد ما به شما