😅پیامک های عشقانه😅

😅پیامک های عشقانه😅 سلام دوستان گلم

در دیده به جای خواب آّبست مرا
                                                        زیرا که بدیدنت شتابست مرا
گویند  بخواب تا به خوابش بینی
                                                      ای بی خبران چه جای خوابست مراگفتمش راز دلم را چه کنم
                                                     گفت با سنگ صحبت کن
عاشقی حس لطیفی است
                                                   نگهش خواهم داشت
                                                   
                                                            چه تو باشی چه نباشی.گفتمش بی تو دلم می میرد
                                            گفت با خاطره ها خلوت کن
گفتمش خنده به لب می میرد          
                                        گفت با خون جگر عادت کن
گفتمش با که دلم خوش باشد
                                        گفت غم رابه دلت دعودت کنفروغ  ساحل شب های من باش
                                              طلوع طالع فردای من باش
دراین فصل خزان زندگانی
                                            امید این دل تنهای من باش


بهار چشمانت همیشگی ست،پلک هایت را نبند ،خزان می شوم.

کسی نمی داند دراین بحر عمیق 
                                                سنگ ریزه قیمت دارد یا عقیق
من همین دانم که در این روزگار
                                             هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق

تعداد بازید: 855     تاریخ ثبت: 1396/01/17

پیشنهاد ما به شما