پیامکهای عاشقانه سری دوم

ادامه مطالب... 

  • سرمایه عمریک نفس است 
آن نفس برای یک هم نفس است

وقتی نفسی بانفسی هم نفس است

آن نفس برای یک عمربس است


  • با دوست عشق زیباست با یار بی قراری
ازدوست درد ماند واز یاز یادگاری


  • گل اگرخشک شود ساقه اش می ماند
دوست اگردورشود خاطره اش می ماند

  • می دونی چرا ستاره ها دور تو جمع میشن؟چون دنیا فقط یه  ماه داره اونم تویی.

  • اگر تقدر این باشد که قبل از بیداری بمیرم،در حال زمزمه نام تو به سوی تاریکی ها خواهم رفت.

تعداد بازید: 1113     تاریخ ثبت: 1393/02/28

پیشنهاد ما به شما