🍂🌸🍂تداوم زندگی مشترک🍂🌸🍂

🍂🌸🍂تداوم زندگی مشترک🍂🌸🍂 🌸http://www.darkenareto.ir🌸

دراین شرایط ،زلزله ای درعرصه زندگی مشترک رخ خواهد داد که پس لرزه ها ی آن نیز قابل جبران نخواهد بود.به طوری که پیامد آن ، وقفه در تداوم زندگی مشترک وشکست حرمت ها و حاصل آن جدایی ،آوارگی و بلاتکلیفی زوجین وفرزندان دراین جامعه گسیخته از فرهنگ وسنت های اصیل گذشته است.پس بیاییم دل های مان را به نورایمان عشق منورسازیم واجازه ندهیم تکنولوژی کاذب مجازی ،افکار وعقاید ناشناخته دیگران ،ارتباطات غیراصولی و القائات غلط ودرنهایت ،غول خانمانسوز اعتیاد ،زندگی صمیمانه مشترک را تحت الشعاع قرار دهد و سفره محبت دل های مشترکمان را آشفته سازد.اگراطمینان به هم ،اعتماد متقابل ،اعتقاد به یکدیگر،پرهیز از توقعات بی جا،کنار گذاشتن چشم و هم چشمی،ایمان به صداقت هم وزندگی سالم را اصل تفاهم و سرلوحه زندگی مشترک خود قرار دهیم وسفره نعمت ها ی الهی را با خوشرویی ،حرمت و دلبستگی رنگین سازیم ،بستر روابط درزندگی مشترک ،ازهرگونه آسیبی مصون می ماند ،زیرا رمز پایداری خانواده براین پایه استوار است.پس بیاییم میراث فرهنگ اصیل ایرانی واسلامی نیاکان خود را برای آیندگان محفوظ بداریم .به امید روزی که ناظر و شاهد اختلافات زوجین در مراجع قضایی نباشیم و دادگاههای خانواده ،موزه عبرت آیندگان باشد.رسیدن به این هدف سخت نیست اگر هرکس در زندگی مشترک ،به حق خود قانع باشد.
ازمجله :کدبانو

تعداد بازید: 538     تاریخ ثبت: 1395/12/06

پیشنهاد ما به شما